Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
ERASMUS+ KA2 (2)

Daugavpils 15. vidusskolas ES Erasmus+ programmas (KA 2)

skolu apmaiņas partnerības projekts Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3

“Voneinander lernen-Zukunft bauen“/“Mācīties vienam no otra - veidot nākotni”

Projekta ilgums: 01.09.2019. līdz 31.08.2021 (2 gadi)

Projekta mērķi ir: veicināt uzņēmējdarbības izglītību; attīstīt pamatprasmes attiecībā uz uzņēmējdarbības domāšanu un rīcību; attīstīt uzņēmējdarbības īpašības (zinātkāre, radošums, patstāvība, iniciatīva, biznesa spēja utt.); veicināt sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kā arī jaunatnes kontaktus ar tiem, lai gūtu ieskatu uzņēmējdarbības reālajā pasaulē; attīstīt mediju kompetences; veicināt sociālo iekļaušanu sabiedrībā; veicināt mūsdienu svešvalodu apguvi; attīstīt starpkultūru kompetences; stiprināt Eiropas sadarbību starp skolēniem un skolotājiem; veicināt skolas internacionalizāciju, Eiropas dimensijas attīstību, pārņemot novatoriskas koncepcijas un Eiropas skolu metodisko pieredzi, palielinot mobilitāšu skaitu.

Projekta dalībnieki/ mērķa grupa: 6 Eiropas skolas no 5 partnervalstīm: Latvija, Čehija, Itālija, Grieķija, Vācija. No visām partnervalstīm projekta dalībnieki ir skolotāji, ka arī skolēni 15–18 g.v.

Projekta īstenošanas nodrošināšana notiek ar radošu darbību un efektīvu metožu palīdzību, kas ir orientētas uz uzņēmējdarbības domāšanas un izturēšanās izglītību un pielāgotas Eiropas apstākļiem. Sadarbojoties ar uzņēmumiem un piedaloties darba procesā, visiem jauniešiem tiek piedāvātas iespējas iegūt uzņēmējdarbības pieredzi. Skolēni iepazīs "biznesa moduļus" izveidojot mini- uzņēmumus. Piedaloties visās projekta aktivitātēs, t.sk. Eiropas uzņēmējdarbības dienā (partnervalstu skolās), jaunieši tiek mudināti attīstīt galvenās uzņēmējdarbības prasmes un iezīmes (zinātkāri, pašpaļāvību, iniciatīvu, komandas garu, biznesa pārliecību).

Projekta aktivitātes - mācību mobilitātes/tikšanās: kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam un īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas, kuros ir iekļautas iepazīšanas ar partnervalstu skolām un skolas izglītības sistēmām; profesionālā pedagogu apmācība, pieredzes apmaiņa ar Eiropas kolēģiem; meistarklases un apmācības skolēniem; sadarbība ar partnervalstu reģionāliem uzņēmumiem, uzņēmumu apmeklējumi, piedalīšanās darba procesā; skolēnu mini-uzņēmuma darbība; kopējās tīmekļa vietnes izveidošana; Eiropas uzņēmējdarbības dienas rīkošana partnervalstu skolās (vietējā līmenī) u.t.t.

Projekta rezultātu izplatīšanas nodrošināšana: visi projekta rezultāti (fotoattēli, video u.t.t.) tiek publicēti skolas mājaslapā un  tam paredzētā projekta vietnē  - https://voneinanderlernen.wixsite.com/projekt

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Projekta kontaktpersona Daugavpils 15. vidusskolā: Ļubova Raihele, Daugavpils 15.vidusskolas projektu koordinatore

 

 

Daugavpils 15. vidusskolas ES Erasmus+ programmas (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projekts Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3  “Voneinander lernen-Zukunft bauen“/“Mācīties vienam no otra - veidot nākotni”.

 Daugavpils 15. vidusskolas ES Erasmus+ programmas (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projekts Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3  “Voneinander lernen-Zukunft bauen“/“Mācīties vienam no otra - veidot nākotni”.

ES Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra - veidojot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3) turpinās, ar pirmo šī mācību gada aktivitāti – projekta skolotāju tikšanos Daugavpilī. Galvenais šī projekta mērķis ir uzņēmējdarbības izglītības veicināšana, bet tikšanās mērķis - iepazīšanās ar partnervalstu skolu izglītības sistēmu, meistarklases, sadarbība ar reģionāliem uzņēmumiem, uzņēmumu apmeklējumi, piedalīšanās darba procesā u.c. aktivitātes.

ES Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra - veidojot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3) turpinās virtuāli. Projekta mērķis, kuru jārealizē ir uzņēmējdarbības izglītības veicināšana.

Sadarbībā ar sešām skolām no piecām ES dalībvalstīm - Itālijas, Latvijas, Vācijas, Grieķijas un Čehijas - Erasmus + projekta dalībnieki: skolotājas un 10.-12.klašu skolēni 15.04.2021.g. piedalījās tiešsaistes projekta dalībnieku tikšanās.

 “Mācīties vienam no otra - veidot nākotni”- Erasmus+partnerības projekta virtuālas aktivitātes.

ES Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra - veidojot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3), kurš sākās 2019 gada rudenī, šobrīd turpinās, neskatoties uz nepārvaramas varas apstākļiem Covid-19 pandēmijas dēļ, tikai virtuāli. Projekta mērķis, kuru jārealizē ir uzņēmējdarbības izglītības veicināšana.

 

ES Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra - veidojot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3) sākās 2019 gada rudenī. Šis projekts ir veidots sadarbojoties 15. un 16 vidusskolām. Projekta mērķis, kuru jārealizē ir uzņēmējdarbības izglītības veicināšana. Šī tēma ir ļoti aktuāla mūsdienu sabiedrībā.

 

Šī gada rudenī sākās jauns ES Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra - veidojot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3).