Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
ERASMUS+ KA2 (2)

Daugavpils 15. vidusskolas ES Erasmus+ programmas (KA 2)

skolu apmaiņas partnerības projekts Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3

“Voneinander lernen-Zukunft bauen“/“Mācīties vienam no otra - veidot nākotni”

Projekta ilgums: 01.09.2019. līdz 31.08.2021 (2 gadi)

Projekta mērķi ir: veicināt uzņēmējdarbības izglītību; attīstīt pamatprasmes attiecībā uz uzņēmējdarbības domāšanu un rīcību; attīstīt uzņēmējdarbības īpašības (zinātkāre, radošums, patstāvība, iniciatīva, biznesa spēja utt.); veicināt sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kā arī jaunatnes kontaktus ar tiem, lai gūtu ieskatu uzņēmējdarbības reālajā pasaulē; attīstīt mediju kompetences; veicināt sociālo iekļaušanu sabiedrībā; veicināt mūsdienu svešvalodu apguvi; attīstīt starpkultūru kompetences; stiprināt Eiropas sadarbību starp skolēniem un skolotājiem; veicināt skolas internacionalizāciju, Eiropas dimensijas attīstību, pārņemot novatoriskas koncepcijas un Eiropas skolu metodisko pieredzi, palielinot mobilitāšu skaitu.

Projekta dalībnieki/ mērķa grupa: 6 Eiropas skolas no 5 partnervalstīm: Latvija, Čehija, Itālija, Grieķija, Vācija. No visām partnervalstīm projekta dalībnieki ir skolotāji, ka arī skolēni 15–18 g.v.

Projekta īstenošanas nodrošināšana notiek ar radošu darbību un efektīvu metožu palīdzību, kas ir orientētas uz uzņēmējdarbības domāšanas un izturēšanās izglītību un pielāgotas Eiropas apstākļiem. Sadarbojoties ar uzņēmumiem un piedaloties darba procesā, visiem jauniešiem tiek piedāvātas iespējas iegūt uzņēmējdarbības pieredzi. Skolēni iepazīs "biznesa moduļus" izveidojot mini- uzņēmumus. Piedaloties visās projekta aktivitātēs, t.sk. Eiropas uzņēmējdarbības dienā (partnervalstu skolās), jaunieši tiek mudināti attīstīt galvenās uzņēmējdarbības prasmes un iezīmes (zinātkāri, pašpaļāvību, iniciatīvu, komandas garu, biznesa pārliecību).

Projekta aktivitātes - mācību mobilitātes/tikšanās: kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam un īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas, kuros ir iekļautas iepazīšanas ar partnervalstu skolām un skolas izglītības sistēmām; profesionālā pedagogu apmācība, pieredzes apmaiņa ar Eiropas kolēģiem; meistarklases un apmācības skolēniem; sadarbība ar partnervalstu reģionāliem uzņēmumiem, uzņēmumu apmeklējumi, piedalīšanās darba procesā; skolēnu mini-uzņēmuma darbība; kopējās tīmekļa vietnes izveidošana; Eiropas uzņēmējdarbības dienas rīkošana partnervalstu skolās (vietējā līmenī) u.t.t.

Projekta rezultātu izplatīšanas nodrošināšana: visi projekta rezultāti (fotoattēli, video u.t.t.) tiek publicēti skolas mājaslapā un  tam paredzētā projekta vietnē  - https://voneinanderlernen.wixsite.com/projekt

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Projekta kontaktpersona Daugavpils 15. vidusskolā: Ļubova Raihele, Daugavpils 15.vidusskolas projektu koordinatore

 

“Mācīties vienam no otra - veidot nākotni”- Erasmus+partnerības projekta virtuālas aktivitātes.

ES Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra - veidojot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3), kurš sākās 2019 gada rudenī, šobrīd turpinās, neskatoties uz nepārvaramas varas apstākļiem Covid-19 pandēmijas dēļ, tikai virtuāli. Projekta mērķis, kuru jārealizē ir uzņēmējdarbības izglītības veicināšana.

Sadarbībā ar sešām skolām no piecām ES dalībvalstīm: Vācijas, Latvijas, Čehijas, Itālijas un Grieķijas mūsu projekta dalībnieki - skolēni un skolotājas veic projekta uzdevumus, piedaloties tiešsaistes sanāksmēs.

Tika radīts virtuālais tests "Uzņēmēja personība" 9.-12.klašu skolēniem. Šī testa ietvaros tika veikta aptauja "Vai tev ir uzņēmējdarbības spējas?", kurā no mūsu skolas piedalījās 75 skolēni 15 - 18 gadu vecumā.

Tests ir sadalīts vienpadsmit kompetencēs, kas ir nepieciešamas profesionālajai dzīvei: darbs komandā, attieksme pret kritiku, pašpārliecinātība, motivācija, spēja sadarboties, pārliecināšanas spēks, empātījas spējas, komunikācijas prasmes, iecietība, konfliktu risināšanas prasmes un starpkultūru kompetence. Katrā no šīm kompetencēm ir vairāki apgalvojumi, novērtējot to atbilstību savai personībai, skolēns uzzina, vai viņam piemīt nepieciešamās īpašības un prasmes, lai darbotos uzņēmējdarbībā.

Testa rezultāti uzrādīja, ka vairākumam piemīt uzņēmēja prasmes. Pašpārliecinātības un attieksme pret kritiku kompetences apgalvojumus skolēni, piemērot savai personībai, novērtēja viszemāk, bet visaugstāk tika novērtētas kompetences – darbs komandā un konfliktu risināšanas prasmes. No tā secinām, ka skolēni ir ļoti sabiedriski, aktīvi, spēj darboties komandā, bet viņiem trūkst ticības saviem spēkiem un idejām.

Testa rezultāti ir noderīgi gan pašiem dalībniekiem, gan klases audzinātājiem. Dalībnieks uzzina savas stiprās un vājās puses, izprot, kuras kompetences ir jāatīsta.

Projekta dalībnieki - 10.-12.klašu skolēni Valērija Gorbenko, Elvina Narovska, Olga Andrijevska, Dmitrijs Kiseļovs un Ņikita Vasiļjevs, novadīja 2020.g.decembrī un 2021 janvārī ļoti interesantas un informatīvas intervijas ar uzņēmējiem Daugavpilī. Neskatoties ar grūtībām šī uzdevuma pildīšanā, dalībnieki parādīja savu radošumu un ieguva neatņemamu pieredzi. Liels paldies projekta dalībniekiem par dalību projektā un spēju, neskatoties uz grūtībām attālināto mācību laikā, kvalitatīvi un radoši veikt visus uzdevumus.

Intervijas materiāli un aptaujas rezultāti tiek ievietoti projekta mājas lapā, kā arī eTwinnings platformā TwinSpice. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar visiem materiāliem projekta vietnē: https://voneinanderlernen.wixsite.com/projekt

Pašlaik notiek gatavošanās tiešsaistes projekta dalībnieku tikšanās, kurās piedalīsies skolotājas un skolēni no visām 6 parterskolām no piecām ES dalībvalstīm.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Rakstu sagatavoja: projektu koordinatore Ļubova Raihele un pedagoģe – karjeras konsultante Gunda Pastare.

Tiešsaites sanāksme ar visiem projekta koordinatoriem no sešām partnerskolām, no piecām ES dalībvalstīm.

 

 

ES Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra - veidojot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3) sākās 2019 gada rudenī. Šis projekts ir veidots sadarbojoties 15. un 16 vidusskolām. Projekta mērķis, kuru jārealizē ir uzņēmējdarbības izglītības veicināšana. Šī tēma ir ļoti aktuāla mūsdienu sabiedrībā.

 

Šī gada rudenī sākās jauns ES Erasmus+ programmas (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra - veidojot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_3).