Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi

Noslēgušies projekti

Apakškategorijas

Eiropa, mēs ejam!

Eiropa, mēs ejam! (5)

 

 

 

 

Europe here we come

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskoskolu sadarbības partnerību projekts Nr. 2015-1-DE03-KA219-013736_4

Eiropa, mēs ejam!(Europe, here we come)

Projekta mājas lapa: http://europewecome.eu/

Projekta ilgums: 01.09.2015. līdz 01.09.2017. (2 gadi)

Finasējuma apjoms: 21 105.00 EUR

Projekta koordinātors: Erich Kästner- Mittelschule, Deutschland (München)  http://www.gsms-hoesie.de

Projekta dalībnieki:

Projekta mērķis:

  • iepazīt Eiropas partnervalstu darba tirgus specifiku un paplašināt skolēnu zināšanas par dažādu profesiju apguvi Eiropas dalībvalstīs;
  • attīstīt prasmi būt multikulturālam un pilnveidot savas sociālās kompetences;
  • veicināt skolēnu motivāciju apgūt svešvalodas, kas noderēs turpmākai karjerai;
  • iepazīt un paplašināt zināšanas par dalībvalstu izglītību un kultūru.

Projekta aktivitātes: Plānotas 3 tikšanās, kurās piedalīsies skolotāji (informēšana par projekta gaitu, brošūru izstrāde, projekta izvērtēšana); 3 tikšanās, kurās piedalīsies gan skolotāji, gan skolēni (projekta darba apspriešana un īstenošana – prezentāciju veidošana; uzņēmumu, firmu apmeklēšana; dalīšanās pieredzē un tml.).

Projekta dalībnieki pēcmobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas, Daugavpils skolotājiem un skolēniem, nodrošinās publicitāti.

 Visas projekta aktivitātes un radītie produkti tiks izplatīti skolās, projekta tīmekļa lapā:

https://www.dropbox.com/sh/az3d79jt4o5qqdy/AABmlVLZsSK3dcfvgfvGLr0Ea?dl=0

Daugavpils 15.vidusskolas  Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Eiropa, mēs ejam!” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Projekta kontaktpersona Daugavpils 15. vidusskolā Elvīra Pirogova

Apskatīt objektus...
ERASMUS+ KA1

ERASMUS+ KA1 (8)

Daugavpils 15. vidusskolas Erasmus+ projekta Nr.2018-1-LV01-KA101-046760 „Skolas stratēģija: skolotāju kompetenču paaugstināšana, mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošana izglītības sistēmas pārmaiņas kontekstā“ apraksts

Projekta pieteicējs: Daugavpils 15. vidusskola

 

Projekta ilgums: 01.07.2018. līdz 30.06.2019 (1 gads)

 

Projekta mērķis:

ES Erasmus+ programmas pamatdarbibas Nr. 1 (KA1) mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam projekta mērķi ir:

  1. atbalstīt skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi, personālo izaugsmi un kompetences paaugstināšanu kursos ārzemēs, lai viņi iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences skolas attīstības prioritāšu un praktisko vajadzību nodrošināšanai;
  2. veicināt skolas mācību procesa modernizēšanu un mācību efektivitātes nodrošināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības vajadzībām un prasībām;
  3. dažādu virzienu inovatīvu programmu izstrāde, pilnveide un attīstība, labas pieredzes un daudzveidīgu inovatīvu metožu pārnese un ieviešana mācību procesā, īpaši tādās jomās kā svešvalodas, informātika, fizika, dabaszinātnes, veselīgs dzīvesveids, sākumskola u.c.;
  4. veicināt skolas internacionalizāciju, tādējādi pārņemot Eiropas valstu inovatīvas izglītības koncepcijas un metodisko pieredzi, internacionalizējot skolas mācību procesu, paplašinot starptautisko mobilitāšu skaitu un attīstot starpkultūru kompetences un Eiropas dimensiju.

Projekta apraksts:

Atbilstoši plānošanas dokumentiem, stratēģijai „Eiropa 2020” un “Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam” viens no valsts attīstības veicināšanas nosacījumiem ir ieguldījumi cilvēkresursu attīstībā.

Ņemot to vērā, 15.vidusskolas skolotāju izmantotajām mācību metodēm ir jābūt daudzveidīgām un jāatbilst mācību satura prasībām. Vienlīdz svarīgi, lai mācību priekšmetu programmu īstenošanā tiktu nodrošināta mācību procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Mūsu skolas skolotāju kompetenču un kvalifikācijas paaugstināšana un izglītības satura pilnveidošana ir svarīgs priekšnosacījums tam, lai nodrošinātu skolas mācību procesa kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu atbilstoši Latvijas skolu izglītības sistēmas pārmaiņu prasībām. Lai veiktu stratēģiskus ieguldījumus skolas attīstībā, nepieciešams ieguldīt skolas pedagogu potenciāla profesionālā pilnveidošanā un izaugsmē, veicinot iespēju apmeklēt izglītojošus kursus un vērot darbu ārzemēs. Mūsu skolas skolotājiem būs iespēja iegūt inovatīvu pieredzi savā profesionālās darbības jomā un kļūt par multiplikatoriem citiem skolotājiem skolā un pilsētā. Šo kursu apmeklējums ir aktuāls, jo viņi būs tie, kas izstrādās jaunas izglītības programmas, praktiskos un metodiskos materiālus, nodrošinās inovāciju pārnesi skolas kopējās stratēģijas attīstībai.

 

Projekta izmaksas:

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums 23823,00 EUR ( divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs eiro);

Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 201­8./2019 gadā 20% apmērā –4764,60 EUR (četri kstoši septiņi simti sešdesmit četri eiro, sešdesmit centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2019.gadā.

 

Projekta mērķa grupa:

Mūsu projektā iesaistītas skolu pedagoģiskais personāls (skolotāji un citi mācību procesa organizatori), kas strādā skolā, (pamatskolas un vidusskolas posmā), aktīvi piedalās mācību procesā skolā un dažādu projektu darbībā

 

Projekta aktivitātes

Plānotas profesionālās pilnveides kursi, kuras piedalīsies dažādu priekšmetu skolotāji (angļu valoda, vācu valoda, ķīmija, informātika, fizika, sākumskolas skolotāja, karjeras konsultants , sociālais pedagogs). Projekta aktivitātes: mācību braucieni: kursu apmēklējums ārzemēs- dažādu Eiropas valstīs, dalība starptautiskajos profesionālās meistarības pilnveides kursos, profesionālās pilnveides īstenošana.

Projekta dalībnieki pēc mācību kursiem dalīsies pieredzē ar citiem skolotājiem musu skolā, kā arī ar pilsētas skolotājiem, nodrošinās publicitāti.

Kontaktinformācija: Ļubova Raihele, Daugavpils 15.vidusskolas pr. koordinatore delj@inbox.lv,
mob. +371 26378940

Apskatīt objektus...