Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Otrdiena, 2015.12.08. 08:12

Rudens: skolas un vecāku sadarbības laiks. Atskats un rezultāti

Cienījamie vecāki! Rudens ir laiks, kad skola un ģimene tradicionāli cieši sadarbojas.

Oktobrī skolā noritēja Kopējās vecāku sapulces klašu paralēlēm, novembra sākumā tika rīkota Skolas padomes sēde, 26.novembrī bija pienācis laiks Vecāku dienai.
Skolai ir svarīgs vecāku viedoklis jautājumos, kas saistās ar skolas darba efektivitāti. Vecāku priekšlikumi ir svarīgi un tiek  ņemti vērā. Atgriezeniskā saite ar vecākiem, vecāku skatījums un skolas darba novērtējums ir svarīgas lietas skolas turpmākā darba plānošanā, problēmu konstatēšanā un novēršanā.

Skolas dzīve mainās, un mēs esam gandarīti, ka mūsu vecāki spēj to pamanīt. Piemēram, lielākā daļa vecāku atbalsta skolas izvirzītās prasības, arī skolas un ģimenes sadarbības sistēma vecākiem ir pieņemama. Viens no skolas plusiem, vecākuprāt, ir informācijas pieejamību. Daudzus iepriecina, ka ir uzlabojusies ēdnīcas darba kvalitāte, arī tas, ka skolēni var izvēlēties sev piemērotu pulciņu pēc mācību stundām.

Kopējās vecāku sapulcēs vecāki savukārt arī rosināja pievērst uzmanību tādiem jautājumiem kā:

•    papildus mācību grāmatu komplekts stundā 5.klases skolēniem

Problēma tika atrisināta iespēju robežās, jo šajā gadījumā viss ir atkarīgs no skolas bibliotēkas fonda. Tagad skolēni izmanto papildus mācību grāmatu komplektus matemātikas, krievu valodas un literatūras kabinetos, un  šīs grāmatas nav jānes uz skolu.

•    pārāk gari starpbrīži skolā – vecāki vēlas, lai skolēni pavadītu laiku lietderīgi

Ņemot vērā iepriekš teikto, skolas dzīvē ir parādījies kas jauns: 1) tagad starpbrīžos skolēni var spēlēt galda spēles vai novusu; 2)sākot ar 30.11.2015. skolas diena ir kļuvusi īsāka par 10 minūtēm, jo pamatojoties uz Daugavpils 15. vidusskolas Skolas padomes lēmumu, ir saīsināts lielā starpbrīža laiks pēc 2.stundas.

•    skolas elektroniskā pārbaudes darbu grafika pārskatāmība

Sakarā ar to tika novadītas nepieciešamas papildus konsultācijas, un tagad mūsu skolēni prot atrast pilnu informāciju par pārbaudes darbiem visam 1.semestrim un parādīt to arī saviem vecākiem mājās.

Tagad piedāvājam mazliet statistikas par Vecāku dienu 26.11.2015.:

  kopumā iepriekš pierakstījušies kopumā notika tikšanās
Sākumskola                           323                     300
Pamatskola                           685                     450
Vidusskola                            84                      62

   

Šogad, plānojot Vecāku dienas grafiku, galvenā doma bija taupīt vecāku laiku, jo nav noslēpums, ka agrāk vecākiem bija jāgaida rinda pie dažiem priekšmetu skolotājiem pat 2 stundas. Lielāko vecāku interesi izraisīja valodu apguve, un visvairāk apmeklētāju bija, protams, latviešu un angļu valodas skolotājām. Tāpēc, lai apmierinātu vecāku pieprasījumu, sākumskolā un daļēji pamatskolā tika piedāvātas grupu tikšanās, savukārt vidusskolā visas tikšanās bija individuālās.

Plānojot Vecāku dienu 2016.gada martā skolas administrācija meklēs iespēju nodrošināt lai visas tikšanās būtu individuālās visos skolas posmos.

Paldies, ka Jūs interesējaties par savu bērnu mācību gaitām un to, kas notiek skolā! Turpināsim produktīvi sadarboties!

Pielikumā ir informācija par rudens kopējo vecāku sapulču saturu (ar valsts pārbaudījumu laikiem, skolas noteikumiem, pulciņu nodarbību grafiku, vispārīgo informāciju par skolu un citu informāciju).

Skolas administrācija.

 

Осень- время сотрудничества школы и родителей.

Уважаемые родители!

Осень – это всегда время, когда школа и семья тесно сотрудничают. В октябре прошли общие и классные собрания родителей учеников. В начале ноября проводилось заседание Совета школы, а 26 ноября пришло время для Родительского дня.

Школе важно знать мнение наших родителей об эффективности работы. Диалог с родителями, их видение и оценка работы  школы необходимы для дальнейшего планирования, для того, чтобы определить и ликвидировать недочёты в работе.

Школьная жизнь меняется, и мы удовлетворены, что наши родители это тоже отмечают.  Например, большая часть родителей поддерживают школьные требования и форму сотрудничества, которую мы предлагаем. Один из плюсов работы

школы, по мнению родителей, - это доступность информации. Также, многие отмечают, что улучшилось качество работы школьной столовой  и что после уроков ученики могут найти себе занятие в одном из школьных кружков.

С другой стороны, родители обратили внимание администрации школы на такие важные моменты, как:

•    необходимость дополнительного комплекта книг для пятиклассников

Мы решили эту проблему по мере возможностей, так как здесь всё зависит от библиотечного фонда школы. Теперь на уроках математики, русского языка и литературы дети пользуются книгами кабинетов, и значит, школьные сумки стали несколько легче;

•    слишком длинные перемены в школе, родители не хотели бы, чтобы ребята тратили время попусту

В этой связи школа пошла навстречу сразу в двух направлениях:

1) после осенних каникул в коридорах появились настольные игры и новус, ребята охотно играют в них;
2) начиная с 30.11.2015.,  рабочий день стал на 10 минут короче, так как в силу вступило новое расписание звонков, в соответствии с решением Совета школы;

•    удобство в пользовании электронным  графиком проверочных работ

Ребята получили дополнительные консультации, и теперь они могут найти полную информацию запланированных проверочных  работ  на 1 семестр и показать всё мамам и папам дома, если понадобится.

А теперь немного статистики о состоявшемся Родительском дне (26.11.2015.)

  Предварительно были записаны Всего прошло встреч
Начальная школа                           323                     300
Основная школа                           685                     450
Средняя школа                            84                      62

 

В этот раз, планируя Родительский день, администрация школы особое внимание уделила тому, чтобы родителям не пришлось долго дожидаться своей очереди, порой теряя до 2-х часов. Самая интересующая родителей тема – это освоение языков, поэтому, естественно, больше всего посетителей было у учителей латышского и английского языков. Следовательно, чтобы  удовлетворить родительский запрос, пришлось устраивать как индивидуальные, так и групповые беседы, и только в средней школе все встречи были индивидуальными.

Планируя следующий Родительский  день в марте, будем искать возможность организовать только индивидуальные встречи.

Спасибо Вам, уважаемые родители, за то, что интересуетесь успехами ребят, за то, что не равнодушны к тому, чем живёт школа!

В приложениях немного полезной информации, своего рода напоминание, о чём говорилось на общих  собраниях осенью (график государственных проверочных работ, школьные правила, графики работы школьных кружков, общая информация о школе и т.д.)

Администрация школы.

Lapa aktualizēta Otrdiena, 2015.12.08. 15:12

Atstāt komentāru

Pārliecinieties, ka esat ievadījis nepieciešamo informāciju laukos, kur norādīts (*). HTML kods nav atļauts.

Ziņu arhīvs