Daugavpils 15.vidusskola  

skola ar padziļinātu informātikas apguvi
Trešdiena, 2012.09.05. 19:09

Uzņemšanas noteikumi

Daugavpils 15.vidusskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.klasē

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 18.punktu,

Ministru kabineta 28.02.2012. noteikumiem Nr.149 un Daugavpils pilsētas Domes 22.06.2010. nolikuma Nr.9

„Daugavpils 15.vidusskolas nolikums”4.punktu

 

1. Vispārīgie jautājumi

1.1.          Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 15.vidusskolas 10.klasē (turpmāk – izglītības iestāde).

1.2.          Izglītības iestāde pēc pieprasījuma var īstenot vidējās izglītības programmas šādos virzienos:

1.2.1.      vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (programmas kods 31013021; licence nr.8974).

1.2.2.      vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma, vispārizglītojošais virziens (programmas kods 31011021; licence Nr.9177).

  1. Uzņemšanas kārtība

 

2.1.          Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās ir:

2.1.1.      apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un sertifikāts par latviešu valodas eksāmenu (ja tāds ir saņemts);

2.1.2.      direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums, kurā jānorāda šādas ziņas:

2.1.2.1. izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;

2.1.2.2. izglītojamā faktiskā un deklarētā adrese mācību laikā, kontakttālrunis, e-pasta adrese;

2.1.2.3. izvēlētā izglītības programma.

2.1.3.      Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

2.1.3.1.iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

2.1.3.2. medicīnisko karti (026/u veidlapa);

2.1.3.3.izrakstu par profilaktiskajām vakcinācijām (027/u veidlapa);

2.1.3.4.personas lietu (no iepriekšējās izglītības iestādes);

2.1.3.5.izziņas par dzīvesvietas deklarāciju kopiju;

2.1.3.6. attiecīgās izglītības programmas mācību stundu plāns ar skolēna un vecāku parakstiem.

2.1.4.      ja pamatizglītība iegūta citā valstī, jāiesniedz izglītības dokumenti, kas apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

2.2.          Izglītības iestādes direktors vai personāla lietu pārzine reģistrē iesniegumu, iesniedzēja klātbūtnē salīdzina iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar oriģinālu un apliecina kopiju pareizību.

2.3.          Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu.

2.4.          Vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim pirms bērna uzņemšanas izglītības iestādē vai pilngadīgai personai pirms iestāšanās iestādē ir tiesības iepazīties ar iestādes dokumentiem.

Lapa aktualizēta Piektdiena, 2015.09.25. 16:09